Educadores, Llar d'Infants Els Pinetons Matadepera

El vincle afectiu amb l’adult proporciona a l’infant seguretat i confiança per a desenvolupar-se en totes les seves capacitats. És tasca de les educadores promoure el benestar emocional i físic dels nens i les nenes.

L’equip planifica i organitza l’ambient educatiu per tal que estimuli el desenvolupament de cada infant. Els acompanyen i observen dia a dia ajustant les propostes als seus ritmes maduratius i necessitats.