Renovació del Consell Escolar

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la Comunitat educativa del centre i exerceix les funcions que li assigna la normativa d’educació. El seu funcionament es regeix per les normes reguladores dels òrgans de participació col·legiats dels centres docents privats concertats i pel que disposa aquest reglament.

Tal com marquen els procediments legals, el Consell Escolar de les escoles Montcau – La Mola i Els Pinetons s’ha de renovar parcialment.

Ahir es va constituir la Comissió Electoral, òrgan que vetllarà pel normal funcionament del procés. En la reunió es va aprovar el cens dels diferents sectors, es va establir el calendari i es va fer públic.

A continuació, en el document annex, podreu consultar el calendari:

Calendari Els Pinetons

Calendari Montcau – La Mola