Consell escolar

Escola Montcau – La Mola Matadepera

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la Comunitat educativa del centre i exerceix les funcions que li assigna la normativa d’educació. El seu funcionament es regeix per les normes reguladores dels òrgans de participació col·legiats dels centres docents privats concertats i pel que disposa aquest reglament.

Consell Escolar de l’escola

Montcau – La Mola i Els Pinetons

Institució titular

Sr. Antoni Abad
Sr. Josep Abad

Presidenta

Sra. Maria Abad

Sra. Bet Portavella (Els Pinetons)

Secretària

Sra. Antònia Arcusa

Personal docent

Sra. Anna Garcia
Sr. Jordi Campos
Sra. Maria Perelló
Sra. Gemma Mundet

Sra. Laura Aguilar (Els Pinetons)

Famílies

Sra. Marisol Castillo

Sra. Ivet Imbers

Sra. Esther Rigat

Sra. Marta Portero (Els Pinetons)

Alumnes

Sra. Sílvia Botifoll

Sr. Jan Bretcha

Administració Pública

Sra. Carme Querol