Consell escolar

Escola Montcau – La Mola Matadepera

El Consell Escolar del Centre és l’òrgan de participació de la Comunitat educativa del centre i exerceix les funcions que li assigna la normativa d’educació. El seu funcionament es regeix per les normes reguladores dels òrgans de participació col·legiats dels centres docents privats concertats i pel que disposa aquest reglament.

Consell Escolar de l’escola

Montcau – La Mola i Els Pinetons

Institució titular

Sr. Antoni Abad
Sr. Josep Abad

Presidenta

Sra. Maria Abad

Sra. Bet Portavella (Els Pinetons)

Secretària

Sra. Antònia Arcusa

Personal docent

Sra. Anna Garcia
Sr. Oriol Barrachina
Sra. Mònica Pedreny
Sra. Montse Nuñez

Sra. Laura Aguilar (Els Pinetons)

Famílies

Sra. Marisol Castillo

Sra. Ivet Imbers

Sra. Esther Rigat

Sra. Mariona Guimerà (Els Pinetons)

Alumnes

Sra. Ximena Meler

Sra. Laia Dominguez

Administració Pública

Sra. Dolors Martí